Visualització de contingut web

Consejo Valenciano de Personas Mayores

Definició

El Consell Valencià de Persones Majors és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la Conselleria de Benestar Social que exercix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

El seu objecte és instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels servicis que millor s'adeqüen a les seues necessitats. Així mateix, atén a la defensa dels seus drets i a la promoció del benestar del col·lectiu de persones majors.

Funcions

 • Definició, aplicació i seguiment de les polítiques d'atenció, inserció social i qualitat de vida dirigides al col·lectiu de persones majors.
 • Promoció de la participació activa de les persones majors en la vida social, política i cultural.
 • Foment del respecte i la protecció dels drets dels mateixos.
 • Canalitzar cap a l'administració de la Generalitat les iniciatives i demandes de les persones majors.
 • Assessorar i informar sobre les consultes formulades per les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Conéixer i assessorar sobre la convocatòria de subvencions.
 • Proposar al M.H. President de la Generalitat la distinció de persones, entitats o institucions que siguen creditores de reconeixement per la seua labor en favor dels majors.
 • Col·laborar amb el moviment associatiu de les persones majors.
 • Proposar estudis i investigacions sobre la situació i qualitat de vida d'estes persones.
 • Informar sobre els projectes normatius que li siguen sotmesos a consulta.
 • Mantindre contactes i col·laborar amb òrgans anàlegs d'àmbit comarcal, regional, estatal i internacional.
 • Arreplegar i canalitzar iniciatives i suggeriments de persones i col·lectius no representats en el Consell.
 • Sensibilitzar a la societat en matèries d'interés per al col·lectiu de persones majors.
 • Impulsar la realització d'estudis i investigacions sobre qüestions relatives a l'envelliment, benestar social o millora dels servicis socials.

 

Contacte

CVPM@gva.es

Visualització de contingut web

Renovación y elecciones Consejo Valenciano de Personas Mayores

Eleccions per a la renovació del Consell Valencià de Persones Majors

En l'exercici 2018 finalitza el mandat dels actuals membres del Consell Valencià de Persones Majors, i al llarg del mes de maig es procedirà a la renovació d'aquest.

Tota la informació relativa al Consell Valencià de Persones Majors, funcions, composició, requisits per a formar part i incompatibilitats, es troba en la Llei 9/2004, de 7 de desembre, de la Generalitat.

Les persones interessades a participar en el procés electoral, que complisquen els requisits i formen part d'associacions, entitas o federacions de persones majors, constituïdes i reconegudes legalment, subscrites en el Registre d'Entitats i Centres de Serveis Socials de la Comunitat Valencina, poden contactar amb nosaltres per fer les seues propostes de candidats i candidates a través del correu electrònic CVPM@gva.es, abans del 14 de maig.

No obstant això, aquesta informació ja s'ha remés per correu electrònci a les principals entitats i associacions representatives de persones majors.