Acolliment residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

Definició

L'acolliment residencial de menors és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent com a forma d'exercici de guarda d'un menor.

S'acorda mitjançant una resolució administrativa de la direcció territorial de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent en raó del lloc de residència del menor, quan en interés seu esta siga la mesura més adequada i com a conseqüència:

  • De sol·licitud dels pares o tutors del menor, quan per circumstàncies greus no puguen cuidar-lo. Esta sol·licitud es dirigirà a l'entitat pública, bé directament o bé via servicis socials municipals, que decidirà si pertoca l'adopció de la mesura. Es denomina col·loquialment "guarda voluntària".
  • D'assumpció de la tutela per l'entitat pública com a conseqüència de la declaració de desemparament del menor per esta.
  • D'acord del jutge.

En qualsevol cas l'administració pública procurarà que el menor romanga en un centre residencial el mínim temps possible, ja que la finalitat d'estos establiments és la d'acollir temporalment un menor mentres es restablixen les condicions bàsiques d'idoneïtat en el seu entorn, o es derive cap a un recurs de caràcter més permanent, preferentment de caràcter familiar.

Prestacions dels centres residencials:

  • Servicis d'allotjament
  • Manutenció
  • Suport educatiu
  • Atenció integral.

La Conselleria d´Igualtat i Polítiques disposa en les tres províncies de centres d'atenció residencial de la seua titularitat, així com de centres concertats  titularitat de entitats privades sense ànim de lucre, que complementen la xarxa de residències de menors de la Comunitat Valenciana.

L'Orde de 19 de juny del 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i les condicions materials i de funcionament dels centres de protecció de menors, de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.532, de 27 de juny del 2003).

Tipologia de centres residencials

Centres de Recepció

Són establiments d'acollida de xiquets i adolescents, per a la seua atenció integral, immediata i transitòria, mentres es procedix a completar l'estudi de la seua situació personal, social i familiar, i s'elabora la corresponent proposta de mesura de protecció i derivació al recurs adequat o de retorn a la seua família. El seu període d'estada no ha de superar els 45 dies.

Centres d'Acollida

Són establiments oberts d'atenció integral i caràcter educatiu per a xiquets i adolescents en situació de guarda o tutela, que es troben privats d'un ambient familiar idoni, el període d'estada en els quals serà el que determine la resolució administrativa de què es derive el seu ingrés.

Modalitats de places en els centres d'acollida:
1r. Places d'acollida infantil de necessitats especials. Per a menors de 0 a 6 anys, ambdós inclusivament, que preferentment presenten necessitats especials d'índole física, psíquica o sensorial, que requerixen una atenció i intervenció que s'hi adeqüen, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals que han provocat la seua desprotecció.
2n. Places d'acollida de necessitats especials. Per a menors amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, ambdós inclusivament, que preferentment presenten necessitats especials d'índole física, psíquica o sensorial, que requerixen una atenció i intervenció que s'hi adeqüen, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals que han provocat el seu desprotecció.
3r. Places d'acollida d'atenció específica. Per a menors amb edats compreses, preferentment, entre els 12 i els 17 anys, ambdós inclusivament, que presenten problemes conductuals que requerisquen una intervenció socioeducativa centrada en l'acceptació, interiorització i compliment de normes i en l'adquisició d'habilitats socials que els permeta una adaptació adequada al seu entorn, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals que han provocat la seua desprotecció.
4t. Places d'acollida de formació especial i terapèutica. Per a menors amb edats compreses, preferentment, entre els 12 i els 17 anys, ambdós inclusivament, que presenten, entre altres causes, disfuncions greus de conducta que requerisquen  necessitats especials d'intervenció, una atenció específica en un entorn de major control i supervisió, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals que han provocat la seua desprotecció, i sempre que no requerisquen un internament hospitalari o una atenció mèdica intensiva.
5t. Places d'acollida de menors embarassades. Per a menors embarassades o mares amb fills, que requerisquen una atenció i intervenció adequada, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals, que han provocat la seua desprotecció.
6t. Places d'acollida funcional. Per a menors amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, ambdós inclusivament, que presenten necessitats d'atenció institucional, motivades per la seua situació de desprotecció, conducta o inadaptació social, al mateix temps que s'atenen les necessitats socials, educatives, emocionals i personals que han provocat la seua desprotecció.

Llars Funcionals

Són nuclis de convivència per a xiquets i adolescents en situació de guarda o tutela, de caràcter semblant al familiar, ja que requerix la presència d'un responsable que residisca de forma permanent en la llar, assistit pel personal educatiu adequat al nombre i edats dels menors.

Centres d'Emancipació

Són establiments que oferixen un servici de caràcter assistencial i educatiu a menors d'edats compreses, preferentment, entre els 16 i 17 anys, i a jóvens entre 18 i 23 anys que hagen eixit d'institucions d'acolliment, a fi d'iniciar un procés de desinternament gradual per a obtindre la seua autonomia personal, social i laboral.

La joventut és l'etapa en la qual les persones es preparen per a assumir les responsabilitats de la vida adulta, quan es defineixen projectes vitals i s'estableixen prioritats i objectius de futur. Per això, és necessari disposar d'oportunitats estimulants, d'incentius capaços de promoure el desenvolupament personal i de comprometre's amb el sosteniment i la millora de la societat. A través del document que reflecteix la transició a la vida independent i emancipació podem conèixer les bases de la xarxa d'emancipació que acompanye als i les joves atesos.

Enllaç al document Transició a la vida independent i emancipació: el repte després del sistema de protecció.

Nou model d'acolliment residencial

L'elaboració d'un nou model d'acolliment residencial suposa un canvi de paradigma que té en compte les febleses del sistema actual, les amenaces, que reconeix les fortaleses i oportunitats per a garantir una resposta eficaç, eficient i de qualitat, les necessitats de tots i cadascun dels xiquets, xiquetes i adolescents, que per diferents motius es troben en el sistema de protecció sota la fórmula de l'acolliment residencial.

Enllaç al document Acolliment residencial i protecció infantil: nou model d'atenció en centres i llars d'acolliment.