Mesures judicials d'internament

Definició

 

Les mesures d'internament responen a una major perillositat, manifestada en la naturalesa peculiarment greu dels actes comesos, caracteritzats en els casos més destacats per la violència, la intimidació o el perill per a les persones.

L'objectiu prioritari de la mesura és disposar d'un ambient que proveïsca de les condicions educatives adequades perquè el menor puga reorientar aquelles disposicions o deficiències que han caracteritzat el seu comportament antisocial, quan per a això siga necessari, si més no de manera temporal, assegurar l'estada de l'infractor en un règim físicament restrictiu de la seua llibertat.

 • La major o menor intensitat de tal restricció dóna lloc als diversos tipus o règims d'internament. A este efecte, la Llei Orgànica 5/2000 distingix els règims següents:
  • Internament en règim tancat. Les persones sotmeses a esta mesura residiran en el centre i desenrotllaran en ell les activitats formatives, educatives, laborals i d'oci.

   L'internament en règim tancat pretén l'adquisició per part del menor dels suficients recursos de competència social per a permetre un comportament responsable en la comunitat, per mitjà d'una gestió de control en un ambient restrictivament i progressivament autònom.

   La mesura d'internament en règim tancat només podrà ser aplicable quan en la descripció i qualificació jurídica dels fets s'establisca que en la seua comissió s'ha emprat violència o intimidació en les persones o actuat amb greu risc per a la seua vida o integritat física.
  • Internament en règim semiobert. Les persones sotmeses a esta mesura residiran en el centre, però realitzaran fora d'ell activitats formatives, educatives, laborals i d'oci.

   L'internament en règim semiobert implica l'existència d'un projecte educatiu on des del principi els objectius substancials es realitzen en contacte amb persones i institucions de la comunitat, tenint el menor la seua residència en el centre, subjecte al seu programa i règim intern.
  • Internament en règim obert. Les persones sotmeses a esta mesura duran a terme totes les activitats del projecte educatiu en els servicis normalitzats de l'entorn, residint en el centre com a domicili habitual, amb subjecció al seu programa i règim intern.
  • Internament terapèutic. En els centres d'esta naturalesa es realitzarà una atenció educativa especialitzada o un tractament específic dirigit a persones que patisquen anomalies o alteracions psíquiques, un estat de dependència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substàncies psicotròpiques, o alteracions en la percepció que determinen una alteració greu de la consciència de la realitat. Esta mesura podrà aplicar-se sola o com a complement d'una altra mesura prevista en la Llei Orgànica. Quan l'interessat rebutge un tractament de deshabituació, el jutge haurà d'aplicar-li una altra mesura adequada a les seues circumstàncies. L'internament terapèutic es preveu per a aquells casos en què els menors, bé per raó de la seua addicció a l'alcohol o a altres drogues, bé per disfuncions significatives en el seu psiquisme, necessiten un context estructurat en el qual poder realitzar una programació terapèutica, no donant-s'hi ni, d'una part, les condicions idònies en el menor o en el seu entorn per al tractament ambulatori, ni, d'una altra part, les condicions de risc que exigirien l'aplicació a aquell d'un internament en règim tancat.
  • Permanència de cap de setmana (mesura assimilable a un internament). Les persones sotmeses a esta mesura romandran en un centre (o al seu domicili) fins un màxim de trenta-sis hores entre la vesprada o nit del divendres i la nit del diumenge, a excepció del temps que hagen de dedicar a les tasques socioeducatives assignades pel jutge.

   En la pràctica esta mesura combina elements de l'arrest de cap de setmana i de la mesura de tasques socioeducatives o prestacions en benefici de la comunitat. És adequada per a menors que cometen actes de vandalisme o agressions lleus en els caps de setmana.

  Aspectes generals d'internament

  En la Comunitat Valenciana escau a la Generalitat, a través de la Conselleria de Benestar Social, la tasca de designar el centre més adequat per a la seua execució d'entre els més pròxims al domicili del menor on hi haja places disponibles. El trasllat a un altre centre diferent dels anteriors només es podrà fonamentar en l'interés del menor de ser allunyat del seu entorn familiar i social i requerirà en tot cas l'aprovació del Jutge de Menors que haja dictat la sentència.

  Les mesures d'internament que s'imposen, d'acord amb la Llei Orgànica 5/2000, s'executen en centres específics per a menors infractors, diferents dels previstos en la legislació penitenciària per a l'execució de les condemnes penals i mesures cautelars privatives de llibertat imposades als majors d'edat penal.

  Els centres d'internament de menors estan dividits en mòduls adequats a l'edat, la maduresa, les necessitats i habilitats socials dels menors internats i es regixen per una normativa de funcionament intern el compliment de la qual té com a finalitat la consecució d'una convivència ordenada, que permeta l'execució dels diferents programes d'intervenció educativa i les funcions de custòdia dels menors internats.

  Drets dels menors interns

  Tots els menors interns tenen dret que es respecte la seua personalitat, la seua llibertat ideològica i religiosa i els drets i interessos legítims no afectats pel contingut de la condemna, especialment els inherents a la minoria d'edat civil quan siga el cas.

  En conseqüència, la Llei Orgànica 5/2000 reconeix expressament als menors internats els següents drets:

  1. Dret que l'entitat pública de què depén el centre vetle per la seua vida, la seua integritat física i la seua salut, sense que no puguen, en cap cas, ser sotmesos a tractes degradants o a maltractaments de paraula o d'obra, ni ser objecte d'un rigor arbitrari o innecessari en l'aplicació de les normes.
  2. Dret del menor d'edat civil a rebre una educació i formació integral en tots els àmbits i a la protecció específica que per la seua condició li dispensen les lleis.
  3. Dret que es preserve la seua dignitat i la seua intimitat, a ser designats pel seu nom i que la seua condició d'internats siga estrictament reservada enfront de tercers.
  4. Dret a l'exercici dels drets civils, polítics, socials, religiosos, econòmics i culturals que els corresponguen, excepte quan siguen incompatibles amb l'objecte de la detenció o el compliment de la condemna.
  5. Dret  d'estar en el centre més pròxim al seu domicili, d'acord amb el seu règim d'internament, i a no ser traslladats fora de la seua comunitat autònoma excepte en els casos i amb els requisits previstos en la Llei Orgànica 5/2000 i les seues normes de desplegament.
  6. Dret a l'assistència sanitària gratuïta, a rebre l'ensenyança bàsica obligatòria que corresponga a la seua edat, siga quina siga la seua situació en el centre, i a rebre una formació educativa o professional adequada a les seues circumstàncies.
  7. Dret dels sentenciats a un programa de tractament individualitzat i de tots els interns a participar en les activitats del centre.
  8. Dret de comunicar-se lliurement amb els seus pares, representants legals, familiars o altres persones, i a disfrutar d'eixides i permisos, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 5/2000 i les seues normes de desplegament.
  9. Dret de comunicar-se reservadament amb els seus lletrats, amb el jutge de Menors competent, amb el Ministeri Fiscal i amb els servicis d'inspecció de centres d'internament.
  10. Dret a una formació laboral adequada, a un treball remunerat, dins de les disponibilitats de l'entitat pública, i a les prestacions socials que pogueren correspondre'ls, quan assolixen l'edat legalment establida.
  11. Dret de formular peticions i queixes a la direcció del centre, a l'entitat pública, a les autoritats judicials, al Ministeri Fiscal, al Defensor del Poble o institució anàloga de la seua comunitat autònoma i a presentar tots els recursos legals que preveu la Llei Orgànica 5/2000 davant del jutge de Menors competent, en defensa dels seus drets i interessos legítims.
  12. Dret a rebre informació personal i actualitzada dels seus drets i obligacions, de la seua situació personal i judicial, de les normes de funcionament intern dels centres que els acullen, així com dels procediments concrets per a fer efectius tals drets, en especial per a formular peticions, queixes o recursos.
  13. Dret que els seus representants legals siguen informats sobre la seua situació i evolució i sobre els drets que a ells els corresponen, amb els únics límits previstos en la Llei Orgànica 5/2000.
  14. Dret de les menors internades a tindre en la seua companyia als seus fills menors de tres anys, en les condicions i amb els requisits que s'establisquen reglamentàriament.
   

  Deures dels menors internats

   

  Segons la Llei Orgànica 5/2000 els menors internats estaran obligats a:

  1. Romandre en el centre a disposició de l'autoritat judicial competent fins al moment de la seua posada en llibertat, sense perjuí de les eixides i activitats autoritzades que puguen realitzar en l'exterior.
  2. Rebre l'ensenyança bàsica obligatòria que legalment els corresponga.
  3. Respectar i complir les normes de funcionament intern del centre i les directrius o instruccions que reben del personal d'aquell en l'exercici legítim de les seues funcions.
  4. Col·laborar en la consecució d'una activitat ordenada en l'interior del centre i mantindre una actitud de respecte i consideració cap a tots, dins i fora del centre, en especial cap a les autoritats, els treballadors del centre i els altres menors internats.
  5. Utilitzar adequadament les instal·lacions del centre i els mitjans materials que es posen a la seua disposició.
  6. Observar les normes higièniques i sanitàries, i sobre vestuari i neteja personal establides en el centre.
  7. Realitzar les prestacions personals obligatòries previstes en les normes de funcionament intern del centre per a mantindre el bon orde i la seua neteja.
  8. Participar en les activitats formatives, educatives i laborals establides en funció de la seua situació personal a fi de preparar la seua vida en llibertat.
   

  Competència per a l'execució de les mesures judicials d'internament

   

  L'execució de les mesures judicials d'internament en els centres de reeducació escau a les comunitats autònomes. En la Comunitat Valenciana és la Generalitat, a través de la Conselleria de Benestar Social (Direcció General del Menor), la competent per a això. El seu exercici es coordina territorialment en cada una de les direccions territorials.

  No obstant, en l'execució de les mesures la Llei permet la participació d'entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre, si bé davall la directa supervisió de la comunitat autònoma, sense que això no supose en cap cas la cessió de la titularitat i responsabilitat derivada de la dita execució. En tot cas, l'ingrés d'un menor en un centre de reeducació de menors és determinat sempre per l'existència d'una resolució judicial prèvia del Jutge de Menors, imposant al menor infractor una mesura judicial, ja siga ferma o cautelar.