Menors estrangers

Definició

Amb el concepte menors estrangers "no acompanyats" ens referim, amb caràcter general, a aquells menors que, no tenint els 18 anys complits, es troben en territori espanyol sense estar acompanyats dels seus pares o d'un adult que, legalment o d'acord amb els usos o costums, en siguen responsables.

Al tractar-se es menors que es troben en situació de risc o desemparament, l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors (la Generalitat Valenciana), té l'obligació d'assumir la seua guarda o tutela d'acord amb el que preveu el Codi Civil, encara que el menor no tinga residència legal a Espanya. Així s'expressa l'article 10.3 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

Dins de l'organització de la Generalitat Valenciana, és la Conselleria de Benestar Social la que té atribuïda les competències en matèria de protecció de menors, i per tant a qui li correspon adoptar, a través dels seus servicis territorials, les mesures necessàries per a la seua protecció.

Procediment administratiu

Bàsicament el procediment administratiu per a tramitar un expedient de protecció d'un menor no acompanyat, és el mateix que el seguit per a qualsevol menor espanyol, aplicant-s'hi el mateix conjunt normatiu específic en matèria de protecció de menors, i que essencialment és el següent:

  • Codi Civil
  • Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor
  • Llei 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana
  • Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, modificado por Decreto 28/2009 de 20 de febrero, del Consell

Normativa aplicada

També s'hi aplica la normativa específica en matèria d'estrangeria, i que és la següent:

  • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per:
  • Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre
  • Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre
  • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre
  •  Llei Orgánica 2/2009, de 11 de decembre 
  • Reial Decret 2.393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el reglament d'execució de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Protocol d'actuació interinstitucional per a l'atenció a la Comunitat Valenciana

La principal problemàtica amb què es troba el sistema de protecció de menors en l'atenció de menors estrangers, residix en el fet que molts d'ells estan indocumentats i que hi ha dubtes raonables sobre la seua minoria d'edat.

Per a tractar de donar resposta a esta problemàtica, a la Comunitat Valenciana s'aplica el "Protocol d'actuació interinstitucional per a l'atenció a la Comunitat Valenciana, de menors estrangers en situació irregular indocumentats o la documentació dels quals oferisca dubtes raonables sobre la seua autenticitat", de juliol de 2013.

Tal document establix els mecanismes necessaris a fi de garantir una absoluta coordinació entre totes les institucions i organismes actuants (Fiscalia de Menors, Forces i Cossos de Seguretat, Conselleria de Benestar Social i Conselleria de Sanitat), de manera que permeten determinar amb la major celeritat possible l'edat de l'estranger indocumentat, essencialment a través de la realització d'unes proves radiològiques d'exploració del canell en els hospitals públics, a fi de determinar l'edat de maduració òssia del possible menor.