Perú

1.REQUISITS LEGALS

1.1.1. Legislació espanyola: estatal i autonòmica valenciana

 • Espanya ha firmat i ratificat el conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional. 
 • Codi Civil.
 • Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de Modificació Parcial de Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
 • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana. 
 • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i el Registre de reclamacions formulades contra les entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana.

1.1.2 Legislació peruana

 • Perú ha firmat i ratificat el Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació, en matèria d'adopció internacional.
 • Hi ha protocol de coordinació amb Espanya de 21.11.94. 
 • Llei núm. 27337, de 21.7.2000, sobre el codi dels xiquets i els adolescents, publicat el 7.8.2000. 
 • Codi Civil, promulgat mitjançant Decret Legislatiu núm. 295, de 24 de juliol de 1984 (articles 377 a 385). S'aplica supletòriament al que disposa el Codi dels Xiquets i Adolescents. 
 • Llei 26981 de 28/09/98, de Procediment Administratiu d'Adopció de Menors d'Edat Declarats Judicialment en Abandó (publicada el 3.10.98). 
 • Reglament que desplega la Llei 26.981, de 28-09-98, aprovat pel Decret Suprem núm. 010-2005 MIMDES. 
 • Directiva núm. 006-2002- MIMDES, Celebració i Novació de Convenis i Autorització d'Organismes Acreditats per a Prestar Col·laboració en Processos d'Adopció Internacional. 
 • Directiva núm. 007-2002-MIMDES, expedició de constància de reconeixement a representants legals d'organismes acreditats i autoritzats.
 •  Directiva núm. 008-2002-MIMDES, sobre elaboració i propostes de designació d'adoptants. 
 • RMN núm. 726-2002-MIMDES que aprova la fitxa final d'avaluació d'un xiquet/a o adolescent promogut en adopció.

 

1.2 Requisits adoptants

Estat civil:

 • Accepten casats, no parelles de fet. Tampoc no accepten parelles d'homosexuals. 
 • Excepcionalment, accepten fadrins, divorciats o viudos, si tenen una edat compresa entre 30 i 45 anys, però són sempre proposats per a xiquets majors de 6 anys o discapacitats. 

Edat:

 • Ser major de 25 anys i menor de 55 anys i tindre una diferència mínima d'edat amb l'adoptat de 18 anys. 
 • El matrimoni ha de tindre, almenys, dos anys de casats o tindre cada un més de 30 anys. 
 • Excepcionalment s'atendran matrimonis amb més de 55 anys i sempre per a xiquets majors de 6 anys o discapacitats. 
 • Els fadrins, viudos o divorciats han de ser preferentment majors de 30 anys i menors de 45. 
 • Els matrimonis amb dos fills només poden adoptar xiquets majors de 5 anys o amb discapacitats 

Formació:

 • Un dels cònjuges ha de tindre estudis secundaris o equivalents. 

1.3 Requisits adoptat:només poden ser adoptats els menors de 18 anys que hagen sigut declarats judicialment en abandó. L'adoptat ha de consentir l'adopció segons la seua edat i maduresa.

2. CRITERIS TÈCNICS DE SELECCIÓ:

l'assignació dels menors sol fer-se atenent el barem següent: 

 • Sollicitants de 25-43 anys: xiquets de 0-3 anys 
 • Sollicitants de 43-51 anys: xiquets de 3-5 anys 
 • Sollicitants de 51-55 anys: xiquets majors 5 anys 

Els fadrins i les parelles que tinguen dos fills o més, seran proposats per a xiquets majors de 5 anys o de necessitats especials. 

Es prioritza la demanda d'adopció d'un únic menor, per tal de facilitar-ne la integració amb la seua nova família adoptiva. 

Procediment especial per a l'adopció de xiquets del Programa d'Adopcions Prioritàries: xiquets majors de 5 anys, grups de germans, xiquets amb problemes de salut, adolescents i xiquets amb necessitats especials. 

3. TIPUS D'ADOPCIÓ

3.1 Formes d'adopció:

es tracta d'una resolució de caràcter administratiu adoptada per la Secretaria Nacional d'Adopcions (SNA), òrgan designat competent per la Llei núm. 26981, per a decretar l'adopció dels menors d'edat declarats en abandó judicial. La resolució administrativa d'adopció es comunica al Jutjat de Família.

 

3.2 Efectes de l'adopció: adopció plena.  

4. PROCEDIMENT

4.1 Documents de l'expedient:

tota la documentació haurà de ser legalitzada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i autenticada pel Consolat de Perú.

4.1.1 De les persones interessades

 • Sol·licitud-model del país dirigida a l'Oficina d'Adopcions de la Direcció General de Xiquetes, Xiquets i Adolescents del Ministeri de la Dona i de Desenrotllament Social (MIMDES). 
 • Còpia legalitzada del passaport o del document d'identitat dels adoptants. 
 • Certificat de naixement dels adoptants. 
 • Còpia del llibre de família. 
 • Certificat de matrimoni. 
 • En cas de viudetat, partida de defunció corresponent. 
 • Sentència de divorci, si és el cas. 
 • Certificat de naixement dels fills, si és el cas. 
 • Certificat de penals. 
 • Certificat domiciliari. 
 • Certificat de salut física i mental, amb una antiguitat no major de tres mesos, que incloga resultat d'anàlisi que demostren no patir SIDA, hepatitis B, malalties venèries i infectocontagioses i rajos X de pulmons dels adoptants i persones que convisquen amb ells. 
 • Certificat de solvència econòmica (declaració de la renda o certificat de l'ocupador). 
 • Certificat dels requisits d'entrada del menor. 
 • Fotografies mida de carnet de cada sol·licitant. 
 • Fotografies recents de la família, vivenda i entorn.

 

4.1.2 De l'entitat pública

 • Informe psicològic 
 • Informe social 
 • Certificat d'idoneïtat 
 • Compromís de seguiment.

Tota esta documentació no pot tindre una antiguitat major de huit mesos.

4.2 Organisme públic competent

Ministeri de la Dona i del Desenrotllament Social (MIMDES).

Secretaria Nacional d'Adopcions (SNA) 

Jr Camaná 616, 4t pis
Telèfon: (+511) 626 1600
Lima1 - Perú 

5. TRAMITACIÓ

L'expedient pot ser tramitat per entitat pública o a través d'entitat de mediació: en este cas, la Secció de Família i Adopcions de la direcció territorial corresponent entrega al representant de l'entitat elegida per les persones sol·licitants, la documentació següent :

Certificat d'idoneïtat

Informe social

Informe psicològic

Compromís de seguiment del menor adoptat.

L'entitat de mediació serà l'encarregada de demanar la documentació personal de les persones sol·licitants, legalitzar-la i traduir-la, si fóra necessari, després de la qual cosa remetrà l'expedient al seu representant a Perú i seguirà la tramitació de l'expedient, segons disposa el Decret 100/2002.

5.1 Tramitació a Perú

 • Els expedients poden ser tramitats per entitat pública o a través d'entitat de mediació d'adopció internacional. 
 • Abans d'eixir del país les persones sol·licitants han de demanar, a l'autoritat central, el certificat que l'adopció s'ha constituït conforme al Conveni de l'Haia (document imprescindible per al reconeixement d'efectes de la resolució estrangera d'adopció en l'àmbit del Conveni) 
 • Temps de permanència al país: 25-35 dies aproximadament  

6. CONSOLATS/AMBAIXADA

 • AMBAIXADA A MADRID

Príncipe de Vergara, 36, 5t

28001 MADRID

Tel. 91 431 42 42 i 91 431 44 42 Fax: 91 577 68 61

 • CONSOLAT GENERAL A MADRID

Carrer Cristóbal Bordiú, 49, 28003 Madrid, Espanya
Tel.: 91 562 90 22 / 91 562 90 12 / Fax: 91 562 91 11

 • CONSOLAT GENERAL A BARCELONA

Avinguda de Roma 157, 1a planta, Barcelona, 08011
Horari: 09:00 - 17:00 h.
Tel.: 93 415 49 99 / Fax: 93 237 46 34

 • CONSOLAT A VALÈNCIA 

C/ Xàtiva, 10, 3a C __C P 46002

Tel.: 96 351 59 27

Fax: 96 351 59 27

 • CONSOLAT D'ESPANYA A LIMA 

Calle Los Pinos, 490, San Isidro – Lima, 27.
Apartat de Correus: 641.
Telèfon des d'Espanya: 00 51 1 513 79 30.
Telèfon: 513 79 30
Fax: 422 03 47.

Correu electrònic: <cog.lima@mae.es>

7. SEGUIMENT POSTADOPCIÓ

 • 8 informes de seguiment, que es realitzaran semestralment durant 4 anys. 
 • Junt amb els informes s'enviaran fotografies del menor a soles i amb la seua família. 

8. ENTITATS ACREDITADES A LA COMUNITAT VALENCIANA:

 • ADECOP 

València

Adreça: av. Baró de Càrcer, 48, 10a CP. 46001 València

Tel.: 96 352 04 53

Fax.: 96 351 13 84

Alacant

Adreça: av. Maisonave 42-44,2n, C. 03003 Alacant

Tel.: 902 100 017

Fax 965 126 501

 • ASEFA: 

València

Adreça: c/ Gregori Maians, 3, 4t, 8a CP 46005 València

Tel.: 96 395 34 69

Fax: 96 333 29 00

Alacant

C/ Girona, 19, 3r, 4a 03001 ALACANT

Tel. 96 514 41 42 Tel./Fax

 9. GASTOS DEL PROCEDIMENT:

 • Tarifes de l'entitat de mediació. 
 • Informes de seguiment i el seu enviament a Perú. 
 • Actualment, el procediment de l'adopció, tant nacional com internacional, és gratuït i no es requerix assessoria legal externa, segons el Decret Suprem núm. 004-2002-PROMUDEH. 

10. OBSERVACIONS

 • El temps d'espera, una vegada admés l'expedient a Perú, s'ha allargat considerablement, atés l'elevat nombre de sol·licituds d'adopció pendent i la preferència de les adopcions nacionals. 
 • De conformitat amb la tercera disposició final de la Directiva núm. 008-2002-MIMDES s'establix que els organismes acreditats i autoritzats per a l'adopció internacional, només poden mantindre en llista d'espera d'adoptants, un nombre màxim de 20 sol·licituds d'adopció, és a dir, serien 20 expedients per cada ECAI i 20 via entitats públiques, i s'exceptuen les sol·licituds de les xiquetes i dels xiquets que formen part del llistat del Programa d'Adopcions Prioritàries i les sol·licituds de peruans/anes o parelles mixtes residents a Espanya. 

Actualitzat: juny 2012

Documents