REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL (publicada el dia 3 de maig de 2018).

 

Per Resolució de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social, per a l'exercici 2018 (DOGV núm.8204/03.01.2018). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

 

Als efecte i d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 4 de maig fins al 17 de maig, ambdós inclosos), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en el dit termini es tindrà per desistida la seua sol·licitud.

 

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent:

 

enllaç de subsanació

 

Annex I: Llistat Alacant

 

Annex II: Llistat Castelló

 

Annex III: Llistat València

 

 

Bases de la convocatoria

Convocatoria

Extracto de la convocatoria

Enmienda electrónica solicitud

 

 

Enlace prop