Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens


La Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, es crea l'any 2011, com a òrgan d'estudi i coordinació de les actuacions de l'administració de la Generalitat en les matèries de família i igualtat d'oportunitats entre dones i homes, adscrita a la Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de família i dona. En ella s'unifiquen les Comissions Interdepartamentals de la Família a la Comunitat Valenciana, creada l'any 2000, i d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, creada en 1997.

Composició i Funcions


En la seua composició es troben representats tots els departaments del Consell, tenint encomanades les següents funcions:

  • Incorporar la dimensió d'igualtat d'oportunitats i la variable de gènere en les polítiques i accions de tots els departaments de la Generalitat, sobre la base de la coordinació d'actuacions, amb l'objectiu de contribuir a l'evolució de la societat valenciana cap a un nou model de desenrotllament basat en el protagonisme de les persones, per a la qual cosa és bàsica la igualtat d'oportunitats per a tota la població.
  • L'informe, el seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens com a programes vertebradors de caràcter transversal de les polítiques públiques d'igualtat d'oportunitats per a la seua execució per tots els departaments de la Generalitat.
  • L'informe, el seguiment i l'avaluació dels plans relatius a família i conciliació, el desplegament dels quals s'adscriga a la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de família i dona.
  • Vetlar perquè cap disposició dictada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana no comporte discriminació per raó de sexe.
  • Qualsevol altra funció, relacionada amb l'àmbit de les seues competències.