ACORD DEL CONSELL PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES UNITATS D'IGUALTAT EN TOTS ELS DEPARTAMENTS EN QUÈ S'ORGANITZA L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

El dia 28 d'agost de 2015, el Consell va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat, en els termens següents:

La Constitució Espanyola, en l'article 1, propugna la igualtat com a valor superior del nostre ordenament jurídic, i reconeix el dret a ella en l'article 14 a l'establir "Els espanyols són iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social". Així mateix, en l'article 9.2 assenyala que "Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social".

En el mateix sentit, l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana determina que correspon a la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, promoure les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans valencians i dels grups i col·lectius en què s'integren siguen objecte d'una aplicació real i efectiva.

De manera concreta, en l'ordenament jurídic autonòmic, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre dones i hòmens, té com a objecte "regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i hòmens a la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar la dita igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens a la Comunitat Valenciana".

No obstant això la realitat posa de manifest que no és prou este reconeixement legal, i per això és necessari adoptar mesures organitzatives que garantisquen que la igualtat entre dones i hòmens estiga present de forma transversal en totes les actuacions que des de l'administració de la Generalitat es duguen a terme.

En conseqüència, i a proposta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell

ACORDA

Que en cada Conselleria i en Presidència de la Generalitat, existisca una Unitat d'Igualtat, com un òrgan de nivell administratiu dependent de cada Subsecretaria.

Les funcions de la dita unitat s'assumiran pel personal existent en cada una de les subsecretàries.

La seua finalitat serà incorporar la perspectiva de gènere en els sistemes d'anàlisi, programació, execució, seguiment i avaluació dels pressuposts, dels plans, dels programes i de qualsevol tipus d'actuació que es desenrvolupe des de l'administració de la Generalitat, sent el recurs fonamental per a integrar la igualtat de gènere de forma transversal en totes les polítiques públiques.

Estes Unitats d'Igualtat, en relació amb les competències del seu respectiu departament i de qualsevol organisme o ens públic adscrit al mateix, tindran entre altres les funcions següents:

 • Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Dur a terme el seguiment, avaluació del desenrvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte al gènere.

 • Fomentar i assegurar la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes que s'elaboren.

 • Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional que des del seu departament es promoga, de manera que la mateixa transmeta valors positius i igualitaris, evitant en tot cas estereotips de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

 • Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General d'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 • Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple.

 • Promoure i impulsar el desenrotllament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la conselleria amb competències en funció pública.

 • Qualsevol altra que li siga encomanada en l'àmbit de les seues competències.

Cada departament dotarà a estes unitats del personal funcionari necessari per a poder realitzar adequadament les funcions encomanades, a què s'impartirà la formació especialitzada necessària en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.

En l'elaboració dels seus respectius Reglaments orgànics i funcionals, tots els departaments tindran en compte estes Unitats d'Igualtat.

La posada en marxa d'estes unitats no suposarà increment, en cada una de les conselleries, del capítol de despeses de personal.

La coordinació de l'activitat de totes les Unitats d'Igualtat, correspondrà a la Direcció General d'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, com a organisme responsable en esta matèria dins de l'administració de la Generalitat.

 

València, 27 d'agost de 2015

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque