Observatori de Publicitat No Sexista

Accés al formulari de denúncies

 

L'Observatori de Publicitat No Sexista es l'òrgan consultiu de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que té com a fi actuar com a fòrum d'observació, anàlisi i canalització de les denúncies originades pels anuncis sexistes que apareguen en els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. 

Funcions 

 • Atendre les peticions d'assessorament que envien les entitats o les empreses i facilitar criteris alternatius.
 • Fer una tasca de seguiment i d'anàlisi dels anuncis i de les campanyes publicitàries difoses a través dels mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. 
 • Servir de via per a canalitzar les denúncies que reben sobre publicitat sexista. 
 • Elaborar informes i recomanacions per eliminar el sexisme de la publicitat. 
 • Qualsevol altra que, d'acord amb el caràcter consultiu, poguera encarregar-li la Conselleria. 

Publicitat sexista

Els mitjans de comunicació social i la publicitat, per la seua influència, són elements bàsics de reforçament dels estereotips sexistes. Les dones utilitzades ja siga com a objectes de reclam, ja siga com a públic objectiu dels diferent productes, són un dels centres del món publicitari i en alguns casos i en certs aspectes pot contribuir a la perpetuació de models degradants per a les dones.

La Llei 34/88, de 11 de novembre, General de Publicitat, modificada per la Disposicio addicional sisena de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,en el seu article 3 estableix que "És il・licita la publicitat que atempte contra la dignitat de la persona o vulnere els valors i els drets reconeguts a la Constitucio, especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona", incloent específicament "Els anuncis que presenten les dones de manera vexatoria o discriminatoria, be utilitzant particularment i directament el seu cos o parts d'aquest com a mer objecte desvinculat del producte que es preten promocionar, be la seua imatge associada a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament i coadjuven a generar la violencia a que es refereix la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere"

A més d'aquesta Llei, existeix un elevat nombre de normes que tenen per objecte posar límit a la publicitat sexista, tant generals com en camps específics. Gràcies a aquestes normatives no hi ha dubte que la publicitat sexista constitueix una modalitat de publicitat il·lícita.

No obstant açò, en la majoria d'ocasions, les normes són de caràcter obert i per tant ha d'analitzar-se cada cas concret i les circumstàncies que ho envolten per a poder declarar-les il·lícites.

Els anuncis no sempre són explícits per açò és important saber detectar el sexisme en la publicitat. Aquests són alguns dels indicadors i elements presents en aquest tipus de publicitat, i que poden ajudar-nos a detectar el sexisme.

Indicadors de sexisme en la publicitat

 • Llenguatge sexista:
  • Utilitzar un llenguatge en què les dones no apareixen explicitades i queden ocultes sota el masculí genèric, o bé anuncis dirigits solament en femení a les dones, encara que el producte o missatge puga anar dirigit tant a homes com a dones.
  • Utilització de termes el contingut semàntic dels quals puga ser discriminatori quan s'utilitza en femení.
 • Agressió a la dignitat femenina:
  • Publicitat amb clares connotacions masclistes, on les dones són tractades com a inferiors.
  • La representació explícita o implícita d'escenes que impliquen submissió sexual de la dona o qualsevol atemptat contra la seua llibertat sexual.
  • La transmissió de missatges publicitaris que poden ser aptes per a incitar el maltractament a la dona.
  • Imatges de la dona subordinada a l'home, i dependent tant laboral com econòmicament, prioritzant els seus atributs físics sobre els intel·lectuals.
  • Utilitzar el sexe per a vendre productes (productes que inciten a una recompensa sexual).
  • Anuncis que tracten a la dona com a mers objectes sexuals, com un producte de fàcil accés o s'utilitzen obertament les relacions sexuals com a reclam per a vendre productes, especialment al públic masculí.
  • Les dones són reduïdes a objecte d'adorn usat com a reclam de vendes. Es presenta un ideal del cos femení d'acord amb uns criteris molt allunyats dels cossos reals de la majoria de la població.
  • Utilitzar el cos o parts del cos de la dona com a mera forma de captar l'atenció del públic destinatari de la publicitat, sense connexió alguna amb el tipus de producte promocionat o amb l'argument publicitari.
 • Rols i estereotips de gènere:
  • Ús d'estereotips en el repartiment de labors tant dins de la llar com en l'àmbit laboral. Les dones es mouen habitualment en els espais domèstics representant a mestresses de casa realitzant tasques de la llar o cuidant a la família. Els homes no obstant açò no solen aparèixer en aquestes situacions. Per contra, en l'àmbit laboral, les dones mai es veuen ocupant llocs laborals d'adreça o poder associats al prestigi social.
  • Devaluació de les labors de la llar.
  • Utilitzar homes per a donar major autoritat o credibilitat al missatge.
  • Anuncis que presenten a les dones amb unes característiques tòpicament femenines. Apareixen com a persones pacífiques, càlides, submisses, dolces, fràgils, sensibles, passives; mentre que els homes són forts, actius, ràpids, independents, agressius, intel·ligents i decidits.
  • La transmissió explicita o implícita de missatges segons els quals un joguet està principal o exclusivament dirigit als xiquets o a les xiquetes.

 

 

Documents i enllaços relacionats: