« Ves enrere

Ajudes d'Emergència Social

Ajudes d'Emergència Social

Per a l'exercici 2017, s'ha continuat amb el sistema de finançament per mitjà de subvencions de caràcter nominatiu. La Llei 142016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, arreplega els crèdits assignats a cada entitat local per al desenrotllament dels distints centres i programes de servicis socials la titularitat dels quals exercix, i evitarà la necessitat que aquells concórreguen a les distintes ordes de convocatòria que anualment promou la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives per al seu finançament, quedant d'esta manera garantit el finançament de les entitats locals i agilitzant els corresponents tràmits administratius.

Definició 

Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.
Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen gastos extraordinaris per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:


a) Gastos imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual.
b) Gastos excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.
c) Gastos destinats a cobrir necessitats bàsiques familiars.

d) Desplaçaments sempre que es justifique la necessitat de transport per a rebre un tractament mèdic urgent o per a la realització d'accions que milloren l'ocupabilitat de les persones desempleades.

Destinataris 

Els requisits que hauran de complir-se per a accedir a estes ajudes són els següents:


1. Que el beneficiari no dispose d'ingressos suficients per a afrontar els gastos derivats de la situació d'emergència.
2. Que la renda per capita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a què pertanga el/la sol•licitant no excedisca del 100% de l'IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.
3. Que dispose de l'informe tècnic en què es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, pels servicis tècnics municipals.

Sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran en cada una de les entitats locals corresponents.