Prestacions socials i econòmiques (LISMI)

Definició

Són un conjunt de prestacions econòmiques destinades a la protecció de les persones discapacitades que per no desenvolupar activitat laboral no estan compreses en el camp d·A·aplicació de la Seguretat Social, la finalitat del qual és garantir la prevenció, les cures mèdiques i psicològics, la rehabilitació adequada i els recursos econòmics per a facilitar una major realització personal i integració laboral i social als discapacitats físics, psíquics o sensorials, proporcionant la tutela necessària a les persones que ho necessiten.

Les dites prestacions van quedar suprimides per la Disposició Transitòria Onze del Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s·A·aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, mantenint el dret els beneficiaris que els tenien reconeguts, en els termes i condicions previstos en la legislació específica que els regula.

Normativa bàsica

  • Llei 13/1982, de 7 d·A·abril, d·A·Integració Social dels Minusvàlids (LISMI). (BOE del 30 d·A·abril).
  • Reial Decret 383/1984, d·A·1 de febrer, pel qual s·A·establix i regula el sistema especial de prestacions socials i econòmiques previst en la Llei 13/1982, d·A·Integració Social dels Minusvàlids. (BOE del 27 de febrer).
  • Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s·A·aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que va derogar (refonent) la Llei 26/1990, de 20 de desembre, de Pensions no Contributives. (BOE del 29 de juny)
  • Llei 3/1997, de 24 de març, sobre recuperació automàtica del Subsidi de Garantia d·A·Ingressos Mínims. (BOE del 25 de març).
  • Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa. (BOE del 26 de gener del 2000).