Visualització de contingut web

ASSISTENT PERSONAL

La prestació econòmica d'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus per raó de la seua diversitat funcional. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que facilite a la persona beneficiària l'accés a l'educació i/o al treball, o bé possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Tindran dret a accedir a la prestació econòmica d'assistència personal, les persones en les quals concórreguen els següents requisits:

 • Haver sigut valorat/a en qualsevol dels graus de situació de dependència (graus I, II o III).
 • Tindre entre 3 i 64 anys d'edat. Excepcionalment, podrà ser aplicable a persones de 65 anys o majors, sempre que compte amb informe favorable motivat del/la treballador/a social dels serveis socials municipals. Aquest informe haurà de justificar l'existència del projecte de vida independent, i necessàriament haurà de ser ratificat per la Comissió Tècnica Avaluadora de la situació de dependència. Les persones que tingueren reconeguda la prestació amb anterioritat als 65 anys d'edat, continuaran percebent-la sempre que puguen continuar mantenint el seu projecte de vida independent.
 • Tindre capacitat, per si mateix o través del seu representant legal, per a determinar els serveis que requerisca, exercir el seu control i impartir instruccions a la persona encarregada de l'assistència personal.
 • Disposar d'un Programa Individual d'Atenció (*PIA) que prescriga la idoneïtat de la prestació.
 • Complir els requisits generals recollits en l'article 5 de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

REQUISITS DE LA PERSONA ASSISTENT PERSONAL

La persona en situació de dependència o el seu representant legal podrà contractar l'assistència personal directament (persones físiques), o a través d'entitats privades (persones jurídiques) degudament acreditades per la Conselleria competent.

Tant si la contractació és directa (persona física) com a indirecta (persona jurídica), la capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal es valorarà directament per la persona usuària o el seu representant legal, sobre la base de la seua llibertat de contractació, sense que aquesta valoració eximisca a la persona o persones encarregada/s de l'assistència personal de la condició de reunir i acreditar els requisits establits.
Els Serveis Socials Generals realitzaran un Informe Social/Informe Social Tècnic valorant l'adequació del recurs sol·licitat, és a dir, que la prestació d'assistència personal respon a les necessitats de la persona dependent. Serà en el primer informe de seguiment quan valoren la idoneïtat del/l'Assistent Personal, és a dir, que la persona o persones que presten l'assistència personal ho fan de forma apropiada al projecte d'intervenció acordat.
A continuació detallem els requisits que s'han de complir en un i un altre supòsit:
a) Contractació directa. Persona física
La persona assistent personal haurà de reunir els següents requisits:

 • Ser major d'edat a la data de signatura del contracte.
 • Estar empadronada en la Comunitat Valenciana.
 • Reunir les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal.
 • No ser cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, així com persona acollidora, ni parent per consanguinitat ni afinitat fins al quart grau de parentiu de la persona beneficiària.
 • Prestar els seus serveis mitjançant contracte laboral subscrit amb la persona beneficiària o el seu representant legal.
 • Acreditar el compliment de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.
 • Acreditar la formació que es detalla en el punt "Formació de la persona assistent personal".

b) Contractació indirecta. Persona jurídica
Les empreses o entitats acreditades per a poder prestar l'assistència personal, hauran de reunir els següents requisits:

 • Prestar els serveis en la Comunitat Valenciana.
 • Estar inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats i dels Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
 • Estar degudament acreditades per la conselleria amb competències en serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per a la prestació del servei.
 • Prestar el servei mitjançant contracte subscrit amb la persona beneficiària o el seu representant legal.
 • Les persones contractades per l'empresa com a assistents personals hauran de reunir els mateixos requisits que els exigits a les persones físiques.