Menors estrangers

Definició

Amb el concepte persones menors d'edat estrangeres "no acompanyades" ens referim amb caràcter general, a aquells xiquets, xiquetes i adolescents, que no tenint els 18 anys complits, es troben en territori espanyol sense estar acompanyats dels seus pares o d'un adult que, legalment o conformement als usos o costums, siguen responsables d'aquests.

En tractar-se de persones menors d'edat que es troben en situació de risc o desemparament, l'entitat pública competent en matèria de protecció de xiquets, xiquetes i adolescents (Generalitat), té l'obligació d'assumir la seua guarda o tutela conforme al que es preveu en el Codi Civil, tot i que la persona menor d'edat no tinga residència legal a Espanya. Així s'expressa l'article 10.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

Dins de l'organització de la Generalitat, és la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la que té atribuïda les competències en matèria de protecció d'infància i l'adolescència, i per tant la que li correspon adoptar, a través dels seus serveis territorials, les mesures necessàries per a la seua protecció.

Procediment administratiu
Bàsicament el procediment administratiu per a tramitar un expedient de protecció d'una persona menor d'edat no acompanyada, és el mateix que el seguit per a qualsevol persona menor d'edat espanyola, sent aplicable el mateix conjunt normatiu específic en matèria de protecció de xiquets xiquetes i adolescents, i que essencialment és el següent:

- Codi Civil.

- Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

- Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència.

- Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, modificat per Decret 28/2009 de 20 de febrer, del Consell.

Normativa específica
Així mateix s'aplica la normativa específica en matèria d'estrangeria, i que és la següent:

Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per:
Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre
Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre
Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre
Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre
Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.


Protocol d'actuació interinstitucional per a l'atenció en la Comunitat Valenciana


La principal problemàtica amb la qual es troba el sistema de protecció de la infància i l'adolescència en l'atenció de persones menors d'edat estrangeres, resideix en què molts d'ells estan indocumentats i existeixen dubtes raonables sobre la seua minoria d'edat.

Per a tractar de donar resposta a aquesta problemàtica, en la Comunitat Valenciana s'aplica el "Protocol d'actuació interinstitucional per a l'atenció en la Comunitat Valenciana, de menors estrangers en situació irregular indocumentats o la documentació de la qual oferisca dubtes raonables sobre la seua autenticitat", de juliol de 2013.

Aquest document estableix els mecanismes necessaris amb la finalitat de garantir una absoluta coordinació entre totes les institucions i organismes actuants (Fiscalia de Menors, Forces i Cossos de Seguretat,  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), de manera que permeten determinar amb la major celeritat possible l'edat de l'estranger indocumentat, essencialment a través de la realització d'unes proves radiològiques d'exploració de la nina als hospitals públics, amb la finalitat de determinar l'edat de maduració òssia del possible xiquet, xiqueta o adolescent.

.