Visualització de contingut web

ASSISTENT PERSONAL

La prestació econòmica d'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus per raó de la seua diversitat funcional. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que facilite a la persona beneficiària l'accés a l'educació i/o al treball, o bé possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries de la prestació econòmica d'assistència personal han de posseir i acreditar els requisits següents:

a) Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència, per raó de la seua diversitat funcional.

b) Que tinguen complits els 3 anys d'edat

c) Que tinguen capacitat, per si o través del seu representant legal o guardador de fet, per a determinar els servicis que requerix, exercir el seu control i impartir instruccions a la persona encarregada de l'assistència personal

d) Que el programa individual d'atenció prescriga la idoneïtat d'esta prestació. e) Complir els requisits generals regulats en l'article 5 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR LA PERSONA ENCARREGADA DE L'ASSISTÈNCIA PERSONAL

La persona encarregada de l'assistència personal haurà de reunir i acreditar els requisits següents:

a) Ser major d'edat en la data de firma del contracte.

b) Estar empadronada a la Comunitat Valenciana.

c) Reunir les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal, que es valoraran directament per la persona usuària, tenint en compte la seua llibertat de contractació, sense que la valoració esmentada eximisca la persona encarregada de l'assistència personal, de l'obligació de reunir i acreditar els requisits. La idoneïtat haurà de ser ratificada pels serveis socials generals en el primer informe de seguiment.

d) Prestar els serveis mitjançant contracte laboral subscrit amb la persona beneficiària o el seu representant legal.

e) Acreditar el compliment de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

f) No ser cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, així com persones acollidores i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau, amb la persona beneficiària.

g) Acreditar la formació d'atenció social i sanitària a persones en el domicili i els altres requisits establits normativament. A l'efecte es valoraran a més de les titulacions, l'experiència laboral en centres i programes d'atenció i promoció a persones en situació de dependència, o en serveis d'assistència personal. Així mateix, es valorarà la formació i experiència laboral i la idoneïtat per a l'atenció específica de la tipologia de la diversitat funcional, que serà valorada en el primer informe de seguiment pels serveis socials generals.

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA PRESTADORA SEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA PERSONAL

Les empreses, entitats o persones professionals prestadores del servei d'assistència personal hauran de reunir i acreditar els requisits següents:

a) Prestar els serveis a la Comunitat Valenciana.

b) Estar degudament acreditades per la Conselleria amb competències en serveis socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència per a la prestació del servei.

c) Prestar el servei mitjançant contracte amb la persona beneficiària o el seu representant legal.

d) Acreditar el compliment de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

e) Acreditar la formació d'atenció social i sanitària a persones en el domicili de les persones que presten el servei i els altres requisits establits normativament. El reconeixement de la prestació econòmica d'assistència personal no es perdrà pel fet de que se substituïsca la persona o persones encarregades de l'assistència esmentada, sempre que la persona beneficiària o el seu representant legal acredite que la nova persona assistent compleix amb tots els requisits formals i contractuals que s'estableixen en el present decret. La Generalitat no formarà part ni serà responsable en cap cas de la relació contractual establida.