Visualització de contingut web

Familia - Normativa

Normativa Autonòmica

  • Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3032, de 10 de juliol).
  • Ordre de 21 de Setembre de 2007 de la Conselleria de Benestar Social, sobre Títol i Carnet de Família Nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5614, de data 5 d'octubre de 2007).
  • Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7159 de 25.11.2013).

Normativa Estatal de Familia

  • Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE 277, de 19 de novembre).
  • Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social (disposició addicional tretze) (BOE núm. 313, de 31 de desembre).
  • Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les Famílies Nombroses.
  • Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (disposició addicional tretze), (BOE núm. 291 de 5 de desembre de 2007). (Famílies Nombroses).

Normativa Internacional general

Normativa Internacional referent a família